Benvenuti nella sezione dello Shoujo Manga Outline dedicata agli shoujo manga
(ossia ai fumetti giapponesi per ragazze, ma non solo^^) ancora inediti in Italia.

E' possibile sfogliare il catalogo in ordine alfabetico,
o visitare le sezioni in ordine cronologico attraverso il menu di navigazione superiore.



Catalogo in Ordine Alfabetico

A - B | C - D | E - F | G - H | I - J | K - L | M - N | O - P | Q - R | S - T | U - V | W - X | Y - Z


Catalogo K

K no soretsu di Maki Kusumoto

Kabocha to Mayonnaise di Kiriko Nananan

Kanata kara di Kyoko Hikawa

Kaze hikaru di Taeko Watanabe

Kaze to ki no uta di Keiko Takemiya

Kiss di Tomo Matsumoto

Kisshou Tennyo di Akimi Yoshida

Kodomo no asobi di Q-Ta Minami

Kokuriko-Zaka Kara di Chizuru Takahashi

Koucha ouji di Nanpei Yamada

  Torna su
Catalogo L

Love Monster di Riko Miyagi

Love Song di Keiko Nishi





This page is part of Shoujo Manga Outline
L'immagine usata per il logo di Shoujo Inediti "Arabesque" Yamagishi Ryouko.