A cura di Martina

BACK

Cover/Illustrazioni

Shichigatsu nanoka ni (1976)

Natsu no owari no to tanchou (1977)

Tasogare wa ouma no jikan (1979)

Aka suika ki suika (1979)

Uraniwa no saku wo koete (1981)

 

Anime: Wata no Kunihoshi

 


INDIETROThis page is online since 18/11/01, last up 30/07/09
This page is part of Shoujo Manga Outline | Disclaimers | FAQ

Layout credits: ransie3.deviantart.com